โครงงาน

โครงงาน
แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ปีการศึกษา 2553
ประเภทที่ 4
ประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ(พลังงานลม)

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
อาชีวศึกษาจังหวัด ราชบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2553

1.ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ(พลังงานลม)
2.ประเภทผลงาน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
3.วิทยาลัย เทคนิคราชบุรี2 ที่ตั่ง 12 ม.2 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 0-32229-7119-20
4.ชื่อผู้ประดิษฐ์
5.นาย ธเนศ หลวงศักดิ์ดา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.2 (หัวหน้า)
6.นาย วรวุฒิ ขำอิ่ม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.2
7.นาย สมบัติ เจียมสกุล สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.2
8.นาย ขวัญเมือง แย้มพ่วง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.2
9.นาย จิราวัฒน์ วิจิตรสังวาลย์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.2
10.นาย นภดล โตแจ้ง สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปวส.2
11.นาย ชลานนท์ ไข่เอี่ยม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.2
12.ชื่อครูที่ปรึกษา
13.อาจารย์ ศิโรตม์ คงมาชีพ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ (หัวหน้า)
โทรศัพท์ 083-2307191

1.อาจารย์ สุรเดช โชติช่วง ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 086-1782217

1.ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์

1.บทคัดย่อ
เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ(พลังงานลม)
ทางผู้ประดิษฐ์ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อ ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกสบาย และประโยชน์โดยการใช้พลังงานจากลม มาใช้แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้ผลิตยังเน้นในการใช้พลังงานธรรมชาติ เพื่อลดภาวะโลกร้อน เราจึงคิดที่จะนำพลังงานนี้ไปใช้กับ โทรศัพท์มือ เพื่อ ชาร์จไฟเข้าเครื่องมือถือ
การประดิษฐ์ เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ(พลังงานลม) จึงให้ประโยชน์แก่การใช้งานด้านการประหยัดประพลังงานและการดำเนินชีวิต ที่สะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างการทำ
เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ(พลังงานลม) ซึ่งกราจะทำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ ต้องศึกษาวิจัยส่วนที่สำคัญ 3 เรื่อง

1.การประดิษฐ์ เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ(พลังงานลม) ที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งาน
2.ส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
3.เรื่องความพอใจในการประดิษฐ์เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ(พลังงานลม)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อรู้ถึงรู้แบบความพึงพอใจในผลงานสิ่งประดิษฐ์
2.เพื่อที่จะหาข้อมูลรูปแบบของชิ้นงาน
3.เพื่อที่จะนำหลักการวงจรเพิ่มแรงดันไฟ มาประยุกต์ใช้งานกับเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ(พลังงานลม)
1.ข้อมูลทั่วไป
1.ลักษณะทั่วไป
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่

1.ที่มาของการประดิษฐ์
สังคมในประเทศไทยต้อนนี้ได้ดำเนินชีวิตที่มีความวุ่นวายและเร่งรีบ ทำให้เวลาที่มีค่าต่อการดำเนินชีวิต
ของมนุษย์ ลดหายไป จึงมีความต้องการมีชีวิตที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยได้ประยุกต์เอาความรู้ที่ได้เรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พัฒนาเครื่อง ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังลม
ทางผู้ผลิตจึงได้เล่งเห็นถึงการพัฒนาเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ทำงาน ด้วยพลังงานแรงลม เพื่อตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคที่อยากประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วน ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่กล่าวมานั้น
จึงได้ประยุกต์นำความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เราจึงได้ออกแบบ เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานจากลมขึ้น ให้มีประโยชน์ในการใช้งานมากที่สุด

1.ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
พัดลมที่เราใช้กันเป็นในชีวิตประจำวันคือเครื่องทำความเย็นชนิดหนึ่งที่ เอาพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นแรงลมให้เราใช้กันและลมที่พัดผ่านเราไปนั้นทำให้ เรารู้สึกเย็นสบาย แต่เราเล็งเห็นว่าลมยังมีประโยชน์เราจึงคิดที่จะนำพลังงานแรงลมนั้นมาแปลง เป็นไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ เราจึงออกแบบเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแรงลมขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น วงจรเพิ่มแรงดัน , มอเตอร์ DC 12V ได้นำมาประยุกต์ในชิ้นงานนี้

1.วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์
1. การใช้พลังงานจากลมมาชาร์จโทรศัพท์มือถือ
2. เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3. ใช้อุปกรณ์และสิ่งของใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
12. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์
เป็นเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ใช้พลังงานลมโดยชาร์จพลังงานลมเข้าโทรศัพท์มือถือแทนการชาร์จจาก พลังงานไฟฟ้า
13. ขั้นตอนการทำงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์
1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวงจรเพิ่มแรงดัน
2. ร่างแบบโครงงาน
3. ซื้ออุปกรณ์การทำโครงงาน
4. ลงมือทำ
5.ผลการทดลอง
6.สรุป

1.ประโยชน์และคุณค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์
2.ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการชาร์จแบตเตอร์รี่จากไฟฟ้า
3.ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์
4.เป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ลดการใช้พลังงาน
1.วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
รายการ
จำนวน ราคา

1. มอเตอร์ DC 12 V
2.วงจรเพิ่มแรงดัน
3. พัดลม
4. ที่ยึดเครื่องโทรศัพท์
5. ที่ยึดพัดลม
1 ตัว
1 วงจร
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
75 บาท
85 บาท
500 บาท
195 บาท
200 บาท

รวม 1,055 บาท

1.งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
1.จำนวน 1,500 บาท
2.แหล่งงบประมาณที่ได้รับ งบประมาณส่วนตัว
2.ลงนามผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น
1. (……………………………………) ผู้ประดิษฐ์
นายสมบัติ เจียมสกุล
2. (……………………………………)ผู้ประดิษฐ์
นายธเนค หลวงศักดิ์ดา
3. (……………………………………)ผู้ประดิษฐ์
นายนพดล โตแจ้ง

1.ลงนามครูที่ปรึกษา
(………………………………….)

1.นายศิโรตม์ คงมาชีพ
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
(………………………………….)

1.นาย สุรเดช โชติช่วง
ตำแหน่ง อาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์

1.คำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
ขอรับรองว่าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงานเครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือ(พลังงานลม)
เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 ที่มีรายนามข้างต้นจริง
ลงชื่อ……………………………………….
(………………………………………)
ตำแหน่ง…………………………………….

Advertisements

เกี่ยวกับ boombimz

Boom-Bim
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s